Temps verbals recomanats

 EXEMPLE DE TEMPS VERBALS UTILITZATS:

Objectiu

L'objectiu d'aquest treball és..... ( aquí si voleu dir el meu objectiu ....)

Hipòtesi

La hipòtesi que es planteja o la  la hipòtesi  de la que es parteix ........   ( aquí si voleu dir la hipòtesi que em plantejo o la hipòtesi de la qual parteixo  ....)

Materials i procediment (present impersonal)

La selecció dels participants s’ha realitzat mitjançant un mostreig estratificat per conglomerats (...). Els estrats s’han establert en funció de les variables: curs (1r, 2n, 3r i 4t de l'ESO) i província (Alacant, València i Castelló). (...)

La mostra està formada per 1390 adolescents d'ambdós sexes (...).

L’escala de ciberagresiones està formada per 10 elements (...) que avaluen comportaments que impliquen agressions de fustigació, persecució, denigració, violació de la intimitat ... (...) L'escala mesura amb un rang de resposta d'1 a 5 (...).

S’ha sol·licitat permís per carta a cada un dels centres docents seleccionats aleatòriament per a participar en la investigació. Un cop obtinguts els permisos, s’ha realitzat un seminari informatiu amb la direcció i professorat per ...

Resultats (present)

Els resultats indiquen que el 68.6% (n 954) de la mostra total mai ha agredit als seus iguals a través de el telèfon mòbil i d'Internet. (...)

Pel que fa a la intensitat de l'assetjament, el 26.5% (n = 368) dels agressors assetgen de manera moderada mentre que el 4.9% (n = 68) ho fa de forma severa.

Discussió dels resultats (present)

Treballs com els de Li (2007), Kowalski i Limber (2007), Smith et al. (2008) o Worthen (2007) suggereixen que el ciberbullying és més freqüent en l'adolescència primerenca, observant-se una disminució en l'adolescència mitjana. Els nostres resultats, però, mostren que les conductes de ciberagresiones augmenten en l'adolescència mitjana.

Conclusions (present combinades amb futur si fas propostes de millora)

Després de dir les teves conclusions en present, si fas sugetiments utilitza el futur

De qualsevol manera, s’haurà d'investigar més per estimar la incidència (...).

Caldrà aprofundir també en la comprensió de noves qüestions sobre un tema novedós i encara amb molts interrogants per resoldre i aspectes per descobrir.