L'estructura del TdR

 Per realitzar el Treball de recerca hauràs d’aplicar un mètode científic i lògic per resoldre problemes i arribar a ratificar o anul·lar la teva hipòtesi de treball. Aquesta hipòtesi pot estar emmarcada dins d’una o varies matèries o àrees del saber.

A l’àrea de la matèria del nostre departament el treball d’investigació  ha de seguir l’estructura d’un article científic. El treball o article científic ha d'oferir la suficient informació perquè els lectors puguin conèixer la manera com es va realitzar el treball, avaluar les observacions, repetir, si és el cas, els experiments o experiències i validar els processos intel·lectuals. Per tant, ha de presentar una estructura que reveli la existència de parts clarament diferents. Entre aquestes parts no pot faltar:   

·         Títol

·         Autor / autors

·         Resum (Abstract)

·         Introducció

·         Materials i mètodes: assenyala la forma com es va estudiar el problema.

·         Resultats: fruit de la investigació

·         Discussió: crítica o anàlisi dels resultats

·         Conclusió

·         Referències bibliogràfiques

 

Aquí tens likcs a diferents universitat que t’expliquen cadascun d’aquests apartats.

UAB https://grupsderecerca.uab.cat/biologiamarina/sites/grupsderecerca.uab.cat.biologiamarina/files/pautes_per_a_elaborar_un_article_cientific.pdf

Universitat de Navarra https://es.slideshare.net/unavbiblioteca/artculo-cientfico-estructura-y-partes-de-un-articulo-cientfico


A CONTINUACIÓ ET PROPOSEM LES PARTS QUE HA DE TENIR EL TEU TDR

A continuació t’oferim la forma estructurar el teu treball. (trobaràs la informació que has de posar a cada apartat al dossier del centre o al nostre bloc)

PORTADA

AGRAÏMENTS (no són obligats, només si tu vols)

1.     INTRODUCCIÓ

2.     FONAMENTS TEÒRICS (encara que consultis molta teoria per poder començar el teu treball, al cos del teu treball només hi ha d’haver unes 5-6 pàgines. (El teu treball no és la teoria, és la investigació que tu fas).

2.1. hhhhhhhhhhhhhhhh

2.2. gggggggggggggggg

3.   DISSENY EXPERIMENTAL 1 (és pot substituir aquesta frase pel nom del que tu vas a investigar)

3.1. OBJECTIU

3.2. HIPÒTESI

3.3. MATERIAL

3.4. PROCEDIMENT

3.5. RESULTATS

3.6. DISCUSSIÓ DELS RESULTATS

4.       DISSENY EXPERIMENTAL 2 (en cas que facis dos estudis o dos experiències sobre el mateix tema pots repetir l’estructura anterior)

5.       CONCLUSIÓ

6.       REFERÈNCIES BIBLIOGRÀFIQUES


 Recomanacions:

·         Cada apartat (1, 2, 3 .............) comença’l a una nova pàgina.

·         No et passis de 50 pàgines (actualment la majoria de institucions que premien treballs de recerca només admeten 50 pàgines)

·         Pagina el document des de bon començament. Facilitarà la correcció al teu tutor)