Criteris d'avaluació


CRITERIS DEL DEPARTAMENT DE BIOLOGIA I GEOLOGIA PER LA REALITZACIÓ DEL TREBALL DE RECERCA DE BATXILLERAT

Per poder considerar-se un treball excel·lent el TdR ha de complir una sèrie de requisits:

  • Autonomia de l’alumnat en la recerca. L’alumne ha de mostrar “creativitat”, “innovació”, “disseny propi”. EL TUTOR ORIENTA, NO CREA. 
  • Aplicació del mètode científicHa de ser un treball experimental, la qual cosa inclou: dissenys pràctics, dissenys comparatius, etc.. Cal evitar dissenys d’anàlisi estadístic, per aquest tipus de treball recomanem dirigir-se al departament de matemàtiques Els dissenys experimentals han de tenir: objectiu (o plantejament del problema en forma de pregunta), hipòtesi, material i procediment, resultats i discussió dels resultats.
  • Referències científiques del treball. El treball ha de fer menció d'articles o treballs similars per poder comparar i verificar els resultat propis.
  • Elaboració pròpia d’imatges, gràfics taules, dibuixos.
  • Correcció pròpia ortogràfica, sintàctica i gramatical . EL TUTOR NO ÉS UN CORRECTOR ORTOGRÀFIC, NI SINTÀCTIC NI GRAMATICAL.
  • Aspectes formals correctes. (bibliografia, webgrafia, peus d'imatges, peus de pàgina...)
  • Cal fugir de termes com "part teòrica" i "part pràctica" (no són termes adients a un treball científic). En ciència utilitzem "fonaments teòrics" i "disseny experimental" (on posem el títol del nostre disseny)
Criteris per l'avaluació del TdR  

VALORACIÓ DEL TUTOR  30%

0p
1p
2p
Constància i compliment dels terminis de presentació
Presentació del projecte i guió del treball material abans de
final de curs (maig-juny)
No presenta res
Presenta alguna cosa però està molt poc elaborar
Presenta un projecte guió elaborat i correcte
Presentació de material de forma constant (contesta correus, acudeix a cites, compleix el terminis acordats pel centre).
No presenta cap novetat respecte al guió, no està en contacte amb el tutor
Presenta algunes coses però són insuficients. El treball està endarrerit. No contesta al tutor
El treball va avançant i està en contacte amb el tutor
Presenta l’esborrany de tot el treball el 15 de desembre
No presenta rés o només el guió i alguna petita cosa més
Només una part
Presenta un esborrany complet de tot el treball
Autonomia
Processament, síntesi i redacció correcta de la informació teòrica.

No redacta bé, el tutor li ha de fer quasi tota l’organització del treball i part de la redacció
S’organitza part del treball de forma correcta i redacta bastant bé
S’organitza el treball i té una bona redacció
Recerca pròpia de recursos per fer la investigació.
No decideix que ha de fer, el tutor li ha de donar totes les idees
Té algunes idees però el tutor li a d’ajudar bastant en el que ha de fer
És autònom decideix per si mateix tota l’organització del treballVALORACIÓ DE LA MEMÒRIA ESCRITA 40%

0p
Entre 0,25p-0,5p
Entre 0,75-1p
Originalitat i concreció del plantejament del tema: actual, inèdit, aportacions pròpies, .......
Tema poc original
No hi ha cap investigació ni aportació pròpia

Tema poc original
Hi ha alguna aportació pròpia, però part és còpia
Tema original
La major part del treball és aportació pròpia
Conté abstract amb dues llengües
No, o està mal fet
Si, però algunes parts estan incorrectes
Si i està correcte
Presenta objectius, hipòtesi, resultat i anàlisi dels resultats amb rigor científic
No o falten o són incorrectes. Sense rigor científic
Si, però en falten alguns o alguns són incorrectes. Poc rigor científic
Si i són correctes
Ho expressa amb rigor científic
Correspondència entre plantejament inicial i les  conclusions
Valoració de la introducció. Ha de tenir totes les parts: contextualització del tema, motivació, objectius, hipòtesi, metodologia
No és adient al treball
Falten algunes de les parts o estan mal expressades
Estan totes les parts i estan ben expressades
Valoració de les conclusions. Ha de tenir totes les parts:  síntesi del treball, resultats obtinguts, assoliment o no dels objectius, afirmació o negació de la hipòtesi, relació amb altres temes semblants, visió personal
No descriu totes les parts
Falten algunes de les parts o estan mal expressades
Estan totes les parts i estan ben expressades
Imatges  i referència a la seva procedència. (fetes per l’alumne, no copiades) (han d’anar numerades i amb explicació i referència i/o font) (equilibri imatges-text)
Les imatges no contenen els peus, els hi falta la descripció, no estan numerades, no tenen la font
Les imatges contenen els peus, però els hi falta la descripció o no estan numerades o no tenen la font
Les imatges ho tenen tot
Recursos formals
Té peus de pàgina
No té cap dels dos recursos

Té al menys un recurs. Citats parcialment bé


Té els dos recursos
Ben citats
Cita articles
Rigor bibliogràfic (bibliografia i webgrafia) correctes (ha de complir els del dossier del centre)
No en té o en té però són incorrectes
En té però presenta algunes incorreccions
Tot correcte
Argumentació  i profunditat del contingut
I redacció i ortografia correctes
No argumenta només copia idees  
La redacció és difícil de seguir i hi ha faltes d’ortografia
Poca argumentació.
 La redacció està prou bé.
Hi ha algunes faltes d’ortografia
Argumenta bé tots els continguts
La redacció és correcta i no hi ha faltes d’ortografia
Presentació de la memòria (tapa enquadernat)
Requisits formals del treball (lletra, interlineat, justificació, marges, espaiat)
Suport digital

L’enquadernat i la tapa no són correctes.
No compleix la majoria de requisits formals
 No presenta suport digital

Hi ha alguns defectes enquadernació i/o tapa
  Hi ha alguns defectes en els requisits formals
La presentació és correcta. Compleix tots els requisits formals.
presenta suport digitalVALORACIÓ PRESENTACIÓ ORAL 30%

0p
1p
2p
Disseny del ppt/prezzi, …(claredat de visualització, equilibri text-imatges...)
La presentació és curta o excessivament llarga i hi ha manca de claredat i moltes errades d’ortografia.
És poc visual o hi ha algunes errades d’ortografia
Els mitjans de suport utilitzats són clars, correctes i equilibrats
Presentació personal de l’alumne
Utilitza el registre lingüístic adequat
No l’utilitza
L’utilitza parcialment
Ús adequat del  registre lingüístic
Té fluïdesa i recursos per transmetre el contingut
No transmet amb fluïdesa el tema i llegeix o consulta el guió de manera contínua.
Transmet el tema poca fluïdesa i/o consulta el guió
Transmet el tema amb fluïdesa i sense consultar el guió
Domini del tema i contingut que explica

No domina el contingut del tema
Domina i transmet bastant bé el tema
Domina totalment el tema
Contesta correctament les preguntes del tribunal
Contesta menys de la meitat
Contesta la majoria les preguntes
Contesta totes les preguntes


Aquesta rúbrica està basada en la normativa sobre el treball de recerca  del currículum de batxillerat i en els criteris de valoració de la societat catalana de biologia.

La  SCB considera que s'avaluarà els treballs de recerca tenint en compte els criteris següents:

§  L’originalitat i concreció del plantejament i del tema.

§  La correcció metodològica: l’adequació dels mitjans i les tècniques emprats al llarg del treball amb els objectius del treball.

§  La correspondència entre el plantejament inicial i les conclusions a què s’arriba i el seu rigor científic.

§  La qualitat lingüística i la presentació de la memòria.

§  El rigor bibliogràfic i la citació de les fonts consultades.

§  La referència a la procedència i autoria de les imatges i il·lustracions utilitzades.

§  L’argumentació i profunditat del contingut.

§  La idoneïtat de les fonts d’informació i la capacitat d’extreure dades significatives per al desenvolupament del treball.

§  Els criteris ètics en l’abordatge del tema i de la metodologia emprada.